Vision och Verklighet

Stilla veckan med dess liturgi från Palmsöndagen till Påskdagen har givit inspiration
till utformning av ett kyrkorum: Dopet som inträde i Kyrkan med dopgraven i kryptan
gestaltar den troendes uppståndelse med Kristus i dopet. Trappan i kyrkorummets
mitt förkroppsligarde troendes uppstån-delse, ja himmelsfärd, fram mot tronen
(altaret) i altarrummet, där öster-ljuset fångas upp i kupolens ljusinsläpp.
De troendes rum med munkarnas kor i väster, där lovets offer sjungs natt och dag
med ordets liturgi i mässan och stillheten kring sakramentet i tabernaklet i
östabsiden, skapar volym för både bedjare och pilgrim på vår vandring mot det
himmelska fäderneslandet.

Då kyrkogården, ritat av Kaj Svensson, anlades 1986 utgick vi från tanken på en rund
kyrka. Så fick kyrkogården sin halvcirkelform som ett slags absid vänd mot kyrkan

där de avlidna väntar på uppståndelsens morgon. De sjunger den himmelska
lovsången med munkar och gudsfolket i kyrkorummet. Paradoxalt nog skapade
kyrkogården avskildhet mot vägen och samtidigt en miljö runt klostret.
Den egentliga arkitektritningen blir ett resultat av en fortsatt process
tillsammans med vår arkitekt Bo Svalby och vår konsult Hans Avelin som
varit mycket generösa mot oss i förberedelsearbetet.

När vi vågar tro på denna vision, på att Enhetens Kyrka skall bli verklighet vid Östanbäcks kloster, beror det inte minst på den uppbackning, vi har fått av många goda vänner, som under årens lopp redan har gett generöst till det ändamålet